Marksist Manifesto | 3

Marksist Manifesto lkemizde ve d nyada ya anan geli meleri anlayabilmek ve gelece e bakabilmek i in var olan tabloda nemli bir zemin olu turan emperyalizm bu say m z n dosya konusunu olu turuyor Sovyetler Birli i nin

 • Title: Marksist Manifesto | 3
 • Author: Marksist Manifesto
 • ISBN: 256476448
 • Page: 352
 • Format: Paperback
 • lkemizde ve d nyada ya anan geli meleri anlayabilmek ve gelece e bakabilmek i in, var olan tabloda nemli bir zemin olu turan emperyalizm , bu say m z n dosya konusunu olu turuyor Sovyetler Birli i nin z lmesinin zerinden 25 y l n ge ti i bir d nyada, kapitalizmin kendini var edebilmesinde ve yaratt sorunlar y netebilmesinde bug n art k uluslararas olmak kadar h lkemizde ve d nyada ya anan geli meleri anlayabilmek ve gelece e bakabilmek i in, var olan tabloda nemli bir zemin olu turan emperyalizm , bu say m z n dosya konusunu olu turuyor Sovyetler Birli i nin z lmesinin zerinden 25 y l n ge ti i bir d nyada, kapitalizmin kendini var edebilmesinde ve yaratt sorunlar y netebilmesinde bug n art k uluslararas olmak kadar her boyutuyla lkelere i kin bir olgu olarak emperyalizmi ele almak bir zorunluluk haline geldi.Dosyam z sosyalist devrim stratejisinde emperyalizmden, emperyalizmin krizlerine, Ortado u ve T rkiye nin bu tabloda konumuna s n f m cadelesinde emperyalizmden, k reselle me kavram na ABD, AB, ngiltere, Rusya de erlendirmelerinden, in in emperyalizm haritas ndaki yerine k lt r alan nda emperyalizmin etkilerinden, sineman n emperyalizm taraf ndan nas l g l bir ekilde kullan ld na Lenin in Emperyalizm kitab ndan, Rosa Luxemburg un hayat na kadar olduk a kapsaml bir i eri e sahipP tart malar nda tarihe not edilmesi gereken baz belgeleri ve Gelenek dergisinin son say s na yan t yaz s n da bu say m zda okurlar m za sunuyoruz yi okumalar Arka Kapak

  • [PDF] Download ↠ Marksist Manifesto | 3 | by Ñ Marksist Manifesto
   352 Marksist Manifesto
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Marksist Manifesto | 3 | by Ñ Marksist Manifesto
   Posted by:Marksist Manifesto
   Published :2019-05-10T21:52:51+00:00

  About " Marksist Manifesto "

 • Marksist Manifesto

  Marksist Manifesto, yeni bir yay n te yandan Marksist Manifesto ya kaynakl k te kil eden siyasal, ideolojik ve teorik hatt n tarihi olduk a eskiye dayan yor.Dergimiz, Kom nist Manifesto dan bug ne uzanan y z elli y l a k n birikimi, bug n, T rkiye topraklar nda yeniden retmek ve lkemiz kom nist hareketinin uzun bir tarihe sahip gelene inin s rd r c s olmak iddias ile yola k yor Yani dergimiz Gelenek iler in teorik yay n d r.Gelene imizi s rd rebilmenin olmazsa olmazlar ndan birisi marksistlerin rg tl varl n bug n n siyasal ve ideolojik ihtiya lar ile de uyumlu bir ekilde ortaya koymak ise e er, dergimiz bu iddiaya sahip olanlar n, yani rg t ler in teorik yay n d r.Bir gelene e sahip kan rg tl bir yap y kurabilmek kadar, T rkiye solunun makus talihini k rabilecek, kabu unu atlatabilecek bir at l ma her eyden ok ihtiya duydu umuz phesiz Marksist Manifesto, i i s n f n n kitlesel ve rg tl siyasetinin hava kadar, su kadar laz m oldu unu b t n yak c l ile hissedenlerin, bu yolda b kmadan, usanmadan, y lmadan, yorulmadan al anlar n yay n d r Bu anlam yla g das n ger ek hayattan almayan, m cadele etmeyen, rg tlenmeyen, toplumsal anlamda e ik atlama iddias na uygun hareket edemeyen tart malar n y r d ve akademik kayg lar n m cadelenin ihtiya lar na a r bast artlar n yay n olmay ba tan reddederek yay n hayat na ad m atm t r Marksist Manifesto Yani i i s n f ve yap c lar n yay n d r.Marksist Manifesto bir yan yla yolun ba nda say labilir Ama di er yan yla T rkiye sosyalist hareketinin nemli u raklar ndan birine do mu tur.Hepimize kolay gelsin

 • 942 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *